Phớt lờ chỉ trích, thầy Park trao băng thủ quân cho Văn Quyết