Phòng Giáo dục chi 50 triệu đồng sửa 1 chiếc máy photocopy