Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc