Phố mới ở Hà Nội đặt theo tên người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng

12/0,488