Phiên 8/8: Khối ngoại xả trên 100 tỷ đồng, VNM vẫn hồi phục

12/0,535