Phiên 7/8: Đẩy VNM phá đáy ngắn hạn, khối ngoại bán ròng 71 tỷ đồng