Phía sau hành động diễn 'cảnh nóng' nơi công cộng của giới trẻ