Phí mai táng phạm nhân chết trong tù: sao phải quy ra gạo?