"Phê đá" xong, mang "hàng nóng" ra đường tìm người đi chợ để cướp