'Phẩy tay' một cái có 1 triệu USD: Vẫn bỏ lỡ khó tin

12/0,205