Phát hiện sán dây trong xương sống của người phụ nữ 35 tuổi