Phát hiện đường dây bác sĩ 'chạy' bệnh án tâm thần cho tội phạm