Phát hiện 300kg các loại thịt hôi thối trong kho đông lạnh