Pháp – Croatia: Chiến thắng của thời cơ và bản lĩnh