Phân bổ hàng cứu trợ của Nga cho người dân vùng bão