Phân bổ 40 tấn hàng do Nga viện trợ cho nạn nhân của bão số 12

19/0,480