'Phan Anh, Hoàng My đã đủ tư cách là công dân tử tế chưa mà đòi làm giám khảo?'