Phạm Hương bị che mờ vòng 1: 'Thiếu kiến thức văn hóa nước bạn'?