Phải xác minh tài sản của bà trưởng phòng ở Thanh Hóa?