Phải phê bình bộ trưởng những bộ không 'nhả' trụ sở cũ