Phá ổ bán dâm 1,3 triệu đồng núp bóng tiệm hớt tóc ở Sài Gòn