Phá mộ, trộm tro cốt người đã khuất để đòi hơn 2 tỷ đồng