Phá khóa trộm điện thoại cảm ứng, "hốt" nhầm điện thoại mô hình