Ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm Chủ tịch HĐND Đà Nẵng như thế nào?