Ông Nguyễn Ngọc Công kê khai thiếu 1 căn nhà, 1 căn hộ