Ông Nguyễn Công Khế rút lui, ghế Chủ tịch VFF còn một ứng viên