Ông Lữ Ngọc Cư nói gì về thông tin làm Phó tổng Trung Nguyên?