Ông Lê Diễn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông