Ông Huỳnh Văn Nén được bồi thường hơn 10,1 tỷ đồng