Ông Hải 'đẹt' gác kiếm sửa xe, dùng kỷ luật sắt 'sửa' hàng ngàn người