Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Làm gì thì làm, đừng lấn vào đất Nhà nước'