Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa ngày thứ 2