Olympic Việt Nam - Olympic Uzbekistan: Từ Thường Châu đến Mỹ Đình