Olympic Việt Nam dự giải tứ hùng quốc tế: Bài test quan trọng cho hàng công