Oái oăm việc trâu, bò ra đồng gặm cỏ phải đóng phí 100.000 đồng!