Ô tô dáng thể thao tông và kéo lê nạn nhân đến chết