Nuốt kiếm dài 60 cm, người xiếc rong bị thủng thực quản