Nuôi con vật rợn người: Rết khổng lồ, đỉa hút máu người