Nước vẫn dâng cao cả mét, người Hà Nội dọn cơm lên gần sát nóc nhà ăn tránh lũ