Nước mắt ở 'thiên đường' xuất khẩu lao động (Kỳ 2): Không ham của rẻ?