Nữ tổng giám đốc dùng công ty 2 USD để lừa chục triệu USD