Nữ sinh 29 điểm không được vào trường công an vì sai lý lịch