Nữ cán bộ tỉnh vào phòng nghỉ với bạn học: 'Nhìn trẻ'