NTK Vũ Ngọc và Son: Chúng tôi không dùng tiền và mối quan hệ để phát triển sự nghiệp