Nóng trên mạng xã hội: Xuân Sang thích thể hiện, vào 'nhà đá' lúc… sang xuân!