Nông dân bỏ 300 triệu làm cầu phao cho dân làng

21/1,551