Nối thành công dương vật bị đứt lìa do bệnh nhân tự cắt