Nối thành công cánh tay đứt lìa: Bệnh viện tuyến tỉnh đã đủ niềm tin cho bệnh nhân?