NÓI THẲNG: Làm luật mà sao sáng đúng, chiều sai và rút kinh nghiệm?