NÓI THẲNG: Đặt cược 12.000 tỉ vào 9.000 tiến sĩ, xót tiền quá!